Lerarenopleidingen Amsterdam

Begrippenlijst

Wil je aangenomen worden voor het Zij-instroom in Beroep-traject? Dan volg je een assessment. Dit is een beoordelingsprogramma waarin assessoren bepalen of je over bepaalde competenties of ontwikkelbare talenten beschikt. Het samenstellen van een portfolio staat vaak aan de basis van een assessment.

Een assessor is de persoon die beoordeelt of je tot een opleiding toegelaten wordt. Een assessor:

 • Beoordeelt of je portfolio voldoet om het assessmentgesprek te voeren;
 • Voert een criteriumgericht interview (=assessmentgesprek) n.a.v. het portfolio om het competentieniveau te bepalen;
 • Stelt jouw competentieniveau vast;
 • Geeft zonodig ontwikkelingsgerichte feedback;
 • Legt bevindingen en eindoordeel vast op daarvoor bestemde formulieren voor de eindrapportage.

De bacheloropleiding duurt in het wetenschappelijk onderwijs drie jaar en in het hoger beroepsonderwijs vier jaar. De masteropleiding die daarop aansluit duurt één of twee jaar.

Dit is een assessmentgesprek. In het criteriumgericht interview bespreken de assessoren in een mondeling gesprek je ervaring, opleiding, motieven en ambities. Ze doen dit aan de hand van het portfolio dat je hebt ingeleverd en de uitgevoerde opdracht(en). Tijdens het gesprek vormen de assessoren zich een beeld van je competenties.

Lees meer

DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. Dit is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens.

Een studiejaar (1680 studie-uren) bestaat uit 60 ECTS-credits. Eén credit staat dus voor 28 studie-uren. Een (universitaire) bacheloropleiding bestaat uit 3 studiejaren, dus 180 credits volgens het ECTS-systeem. De bachelor in het hoger beroepsonderwijs bestaat uit 4 studiejaren, dus 240 credits. Een credit staat ook nog steeds bekend als studiepunt .

This is a tool that helps to design, describe, and deliver study programmes and award higher education qualifications. The use of ECTS , in conjunction with outcomes-based qualifications frameworks, makes study programmes and qualifications more transparent and facilitates the recognition of qualifications.

EVC is de afkorting van 'Erkenning van Verworven Competenties' Een ervaringscertificaat (EVC) is een getuigschrift waarin staat welke kennis en vaardigheden je hebt. Daar valt ook je werkervaring onder.

Frequently Asked Questions, onder deze noemer vind je de veel gestelde vragen rond een thema.

Heb je een school in het primair of voortgezet onderwijs gevonden waar je als zij-instromer kan werken? Dan vraagt de school een geschiktheidsonderzoek voor je aan bij een lerarenopleiding met een assessmentcentrum. Je kunt ook op eigen initiatief een geschiktheidsonderzoek aanvragen. Als je geschikt bent, krijg je een geschiktheidsverklaring waarmee je een aanstelling bij de school kunt krijgen en de bijbehorende subsidie zij-instroom in beroep.

Er zijn drie onderwijsbevoegdheden : een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs en een eerstegraads en een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. Je kunt een onderwijsbevoegdheid halen door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool of universiteit.

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kun je lesgeven aan:

 • alle klassen van de havo en het vwo;
 • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De opleiding tot eerstegraads docent kun je volgen aan een hogeschool of universiteit. Om de universitaire lerarenopleiding te kunnen volgen is een afgeronde masteropleiding vereist voor de eenjarige educatieve master en een afgeronde bacheloropleiding als je de tweejarige educatieve master wilt volgen. De opleiding is vooral gericht op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

Met de onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs kun je lesgeven in het primair onderwijs. Dit betekent dat je mag lesgeven op de basisschool en op scholen voor speciaal onderwijs. Het diploma behaal je na de vierjarige hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo). Daarnaast is het mogelijk de lerarenopleiding op academisch niveau te volgen. Na deze opleiding heb je twee diploma's: één voor onderwijskunde en één voor de pabo.

Als je een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs bezit, kun je lesgeven aan:

 • de eerste drie klassen van de havo en het vwo;
 • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Je kunt een onderwijsbevoegdheid halen door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool.

Een portfolio is een hulpmiddel waarmee je kunt laten zien dat je beschikt over bepaalde competenties en daarom geschikt bent voor bijvoorbeeld een assessment, het komende studiejaar, een stageplek of een baan.

Ter voorbereiding op het criteriumgericht interview stel je een portfolio samen.

Er zijn drie redenen waarom je gevraagd wordt dat te doen:

 • Je demonstreert je houding, vaardigheden en kennis.
 • Je toont er je bekwaamheid mee aan.
 • Je geeft er sturing mee aan je professionele ontwikkeling.

Een portfolio is een map waarin leer- en werkervaringen zijn opgenomen die relevant zijn voor de startcompetenties van de opleiding en het beroep. Daarnaast bestaat het portfolio uit een aantal producten waarmee je je competenties aantoont en bewijst . Een competentie is nooit af maar binnen een competentiegebied ontwikkelen professionals zich en reflecteren zij op hun sterke en zwakke kanten. In je leven en loopbaan heb je een schat aan ervaring opgedaan, waaruit je voor het portfolio materiaal selecteert dat van belang is voor je toekomstige beroep. Je verbindt deze ervaringen met reflecties aan het beroep van onderwijsgevende.

De assessoren leggen hun beoordeling vast in een rapportage die voldoet aan de landelijke richtlijnen die zijn bepaald door het kenniscentrum EVC. Per competentie geeft de assessor aan of je deze volledig, gedeeltelijk of niet hebt aangetoond. De rapportage wordt voorgelegd aan de examencommissie van de opleiding. Die stelt vast welke vrijstellingen EVC voor jou oplevert en wat het nog te volgen opleidingstraject is.

Dit betekent Samenwerkende Amsterdamse Lerarenopleidingen (SAL). Binnen de SAL participeren vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam (HvA), en de IPabo Amsterdam.

Dit is een onderbouwde scholings- en begeleidingsovereenkomst die ondertekend wordt door de opleidingsdirecteur, iemand van het bevoegd gezag van de school waar je werkzaam bent en door jou.

Universitaire Lerarenopleiding

Vakdeficiëntie betekent dat je een (vakinhoudelijke) tekortkoming in ec’s (zie ECTS) hebt waardoor je niet (direct) toelaatbaar bent voor het schoolvak waarvoor je de opleiding wil gaan volgen.

Een assessor die afkomstig is uit het directe werkveld, bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs.

Dit betekent Zij-instromer in het Beroep. Als je tot nu toe buiten het onderwijs werkzaam bent geweest, en een getuigschrift 'hoger onderwijs' (een hbo- of wo-opleiding) hebt en alsnog graag als docent wil gaan werken, dan kun je zij-instromer worden.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 29 januari 2018